Европейски проекти - Spark

Европейски проекти
Бенефициент: РАЙД ШЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕАД

Номер на Проект: BG16PFОP002-2.077-1321-C01

Наименование: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, ОП „Иновации и конкурентноспособност “2014-2020 г.

Обща стойност: 130 000.00 лв., от които 110 500.00 лв. европейско и 19 500.00 лв. национално съфинансиране.

Главна цел на настоящия проект: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Място на изпълнение: гр. София

Начало: 10.02.2021 г.

Край: 10.05.2021 г.

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ РАЙД ШЕЪР БЪЛГАРИЯ “ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект BG16PFОP002-2.077-1321-C01 “П Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, ОП „Иновации и конкурентноспособност “2014-2020.”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

Партньори